Та чи варта ж вона його?

mai 14, 2023 7:38 Publié par

Письменникові свого часу дорікали за неправдоподібність окремих ситуацій: поранений Андрій Коваленко кілька днів боровся зі смертю на самоті, ще й вибрався нагору з бліндажа, скромний викладач технікуму Карналь відразу став доктором наук, лейтенант Шульга («Юлія…») за кілька років «доріс» до майора. Призначені суми допомоги у звязку з вагітністю та пологами при народженні дитини, web page по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, на дітей одиноким матерям, недоодержані у звязку із смертю одержувача, виплачуються членам сімї померлого, які проживали разом з ним на день його смерті, або опікуну (піклувальнику). 1850 р. магістр М.Головко застрелився під час спроби його заарештува- ти у справі С.Левицького і кирило-мефодіївських братчиків. Л.Леонов явно демонізував Граціанського, його середовище, навчителів, зокрема жандармського полковника Чандвецького. Крім того, критики виявили зацікавлення поетикою твору, зокрема прозвучало зауваження щодо штучності фіналу. Крім того, у романах і повістях П.Загребельного про війну у чомусь спільним є авторське бачення людської долі.

Оповідання «Геній в обмотках» (1983) продовжує лінію висвітлення окре- мої людської долі на тлі глобальних вселюдських конфліктів. Цілісність і достовірність образу М.Костомарова залежить від співвід- ношення допомога при народженні другої дитиниватної і громадської сфер у його життєписі. Тепер потрiбно остаточно переконати його в правильност вибору. Якщо ж герой самотою чи в меншості протистояв середовищу, то він змальо- вувався однозначно негативним («Літньої ночі») чи за межами Країни Рад у ворожому оточенні («Берег його дитинства»). В одному з інтерв’ю письменник погодився, що провідною тональністю багатьох його творів є катастрофізм, internation.in передчуття лихих наслідків винаходу чи поширення біологічного або морального вірусу у глобальному масштабі. І Франкл, і Загребельний описують таємну радість в’яз- нів з приводу нальотів американської авіації, незважаючи на скільки дають за другу дитинугрозу їхньому життю, бо тоді можна покинути роботу, адже ніщо так не пригнічує, казав видатний письменник і колишній в’язень Ф.Достоєвський («Записки з Мер- твого дому»), як одноманітна, безглузда праця. За соцюлопчними опитуваннями у Швейцари, близько 90% опитаних продовжать працювати на тм самiй роботi, ще 8% змЫять роботу, 2% не будуть працювати у випадку запровадження новоТ системи. Відмовити у наданні допомогу можуть лише у випадку, якщо батьки надали не повну інформацію та надіслати не усі документи або у випадку виявлення в документах недостовірної інформації.

Уряду пропонують збільшити допомогу при народженні дитини. З цього при- воду Валентина Герасимчук зазначає: «Процес пізнання світу від Сократа і Платона конституюється як діалог: діалог зі світом, з собою, з опонентом. Напевно, найближчим до історичної реально- сті був Валерій Шевчук в оповіданні «Залита сонцем кімната» (1995): зустріч Костомарова і Крагельської через більш ніж двадцять років відтворено в еле- гійній тональності, переважає легкий сум за втраченими мріями, замерзлу душу проймають пригадувані (ніби чужі тепер, проте й не згаслі без сліду) почуття, як сонячні промені заливають кімнату. Тому герої П.Загребельного більшою мірою, ніж у В.Франкла, здатні на безглуздий, з погляду німця, протест у «патовій» ситуації. Насамперед вони створюють науковий ко- лорит, характеризують персонажів з погляду освіченості, переконань тощо. Більшість персонажів Ю.Щербака – це «мертві душі», що реалізують той чи інший варіант «втечі від свободи»: авторитаризм, деструкція, конформізм. Контроль, влада, тоталітаризм – це похідні від браку довіри і наслідок технізованості, https://internation.in/%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%96-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80/ «роботизації» світу, його тотальне уречевлення. Отже, смерть – це не загострене переживання втрати власної унікальності (до речі, В.Франкл, на противагу українському письменникові, підкреслював наскіль- ки важко в концтаборі побути на самоті); насправді смерть – це лише єднання з багатьма людьми, а не мить автентичної самтожності.

Тому сучасна нелінійна фізика повертається до розуміння майбутнього як пер- шопричини. У О.Гончара науку підпорядковано вищій меті, як це часто бачимо і в його колег, сучасників та попередників, проте наука не становить для нього джерело суто практичної користі, менш усього технічний геній цікавить письменника як інженер, най- більше автор переймається мотивацією генія. Наука цікавить Ю.Щер- бака у річищі проблем дегуманізації суспільства. З одного боку, виплата на другу дитину 2023 цю обставину можна пояснити «хворобою бездержавності», неповнотою куль- тури, впливом східної ментальності, з другого – світове мистецтво і подаль- ший розвиток української літератури свідчать, що оцінка науки для науки в основних рисах не міняється, і в цьому є свій сенс. З другого боку, суспільство небагато виграє, якщо наука поглинатиме за рахунок раціоналіза- ції інші форми життя, приміром, етику. Після чого, виплати будуть щомісяця надходити на відкритий в банку рахунок. Практична доцільність фа- устівського пізнання є безперечною, однак, перетворюючи знання на засіб, Фауст не зорієнтований на досягнення лише найближчої прагматичної мети, оскільки дають за другу дитину мислить свою діяльність у контексті епох і народів.

Tags :

Classés dans :

Cet article a été écrit par bridgetbritton9